Home» About NWAFU» Current Administrators

Current Administrators

President

WU Pute

Secretary of the CPC Northwest A&F University Committee

LI Xingwang

Deputy Secretary of the CPC Northwest A&F University Committee

WU Pute

Vice Presidents

MA Jianhua

LENG Changjian

LUO Jun

CHEN Yulin

      ZHENG Yingning         WEI Gehong

ZHAO Minjuan

FANG Yulin

Deputy Secretaries of the CPC Northwest A&F University Committee

LV Weidong

CHEN Hong

YAN Zushu