Home» News

36 Post-doctors Approved the 2018 Shaanxi Postdoctoral Research Achievement Awards and Corresponding Funded Projects

Author: Wei Dan  Date:2018-11-22     Read:

Recently, the Department of Human Resources and Social Security of Shaanxi Province announced the list of approved personnel for post-doctoral research achievements and corresponding funded projects of Shaanxi Province in 2018.NWAFU post-doctor Yang Mingming was approved of the postdoctoral research achievement award project in Shaanxi Province with a reward of 20000 yuan. 35 post-doctors including Wang Yutang, Chen Lin, Lu Zheng, Wu Haibo, Guo Liang, Song Yulong, Cai Chuanjiang, Zhou Dong, Liu Zhigang, Hu Tixu, Lv Yinghua, Du Yu, Liu Liang, Zeng Qingdong, Jin Biao, Zhao Lei, Li Chao, Liu Dong, Qin Xiaoliang, Dai Lu Lu, Mao Ke, Ma Baiquan, Guan Changfei, Liu Changhai, Wang Shenhao, Shu Duntao, Mu Haibo, Mao Hude, Li Cong, Zhang Chutian, Wang Juan, Chen Huatao, Yu Keqiang, Zhao Juan, Duan Min were approved of the post-doctoral research corresponding funded projects in Shaanxi Province, with a total funding of 2.882 million yuan.

Translated by: Ruan Shuling

Proofread by: Zhang Xiaorong